Visie en Missie

Zowel de visie als de missie zijn een uitwerking van twee belangrijke Bijbelgedeelten:

Matteüs 22 vers 37 t/m 40
“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.”

Matteüs 28 vers19 en 20
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

Onze visie

Dit is het beeld dat we hebben voor de toekomst waar we als gemeente naar toe willen.
De Baptistengemeente Tiel wil een gemeente zijn waar:

 • Jezus Christus centraal staat;
 • zoekende en teleurgestelde mensen een “thuis” mogen vinden;
 • plaats is voor herstel en geestelijke groei;
 • je God leert kennen als Vader;
 • je tot leerling en volwassenheid in Jezus wordt gebracht;
 • God verheerlijkt wordt.

Onze missie

De aspecten van de missie die we hier benoemen zijn o.a. terug te vinden in Handelingen 2 vers 41 t/m 47 en Efeziërs 4 vers 11 t/m 16.
Om de visie te bereiken wil de Baptistengemeente Tiel mensen:

 • brengen tot aanbidding van God;
 • invoegen in Zijn huisgezin;
 • toerusten om als volgeling van Jezus te leren leven;
 • stimuleren elkaar te dienen tot opbouw van de gemeente;
 • uitzenden in de wereld dichtbij en veraf.

Deze vijf aspecten worden hieronder kort uitgewerkt en toegelicht.

Brengen tot aanbidding van God

Wij willen een vertrouwde plek creëren waar we met elkaar God kunnen groot maken om wie Hij is en om wat Hij voor ons heeft gedaan door zijn Zoon Jezus. Allereerst gebeurt dat door onze levensstijl die moet beantwoorden aan wat we lezen in de Bijbel. Andere aspecten die daarbij gebruikt worden zijn muziek, liederen, Gods aanwezigheid zien door getuigenissen en bidden met elkaar (Handelingen 2 vers 47).

Invoegen in Zijn huisgezin

Dit betekent dat we ernaar streven een gemeenschap van mensen te starten en samen te brengen die het verlangen heeft God te dienen met alles wat in hen is. Drie kernwoorden daarbij zijn: aanvaarding, liefde en trouw. Het is een vertrouwde plek waar men met medegelovigen lief en leed deelt, waarin broeders en zusters naar elkaar omzien.
Lid worden van het huisgezin van God gebeurt door bekering, geloof en doop door onderdompeling op getuigenis van het geloof (Handelingen 2 vers 38 en 4 vers 12, Romeinen 6 vers 3 t/m 11).

Toerusten om als volgeling van Jezus te leren leven

Om te kunnen groeien in geloof en in onze relatie met God is er onderwijs nodig vanuit het Woord van God, de Bijbel. Er zal een duidelijk traject zijn waarin vanaf de basis Bijbels onderwijs wordt gegeven. In al het onderwijs staat de genade die God getoond heeft door het offer van zijn Zoon Jezus centraal. Daarnaast is er een stimulans om het geleerde niet voor jezelf te houden maar door te geven aan anderen binnen en buiten de gemeente (2 Timoteüs 2 vers 2 en 3 vers 14 t/m 17).

Stimuleren elkaar te dienen tot opbouw van de gemeente

Iedere volgeling van Jezus heeft geestelijke gaven ontvangen met als doel die in te zetten om elkaar te dienen tot opbouw. Daarnaast zijn er bedieningen gegeven tot opbouw van de gehele gemeente (Romeinen 12 vers 3 t/m 8, 1 Korintiërs 12 en Efeziërs 4 vers 11 t/m 16).

Uitzenden in de wereld

Wij zijn geen gemeente om het gemeente zijn of om een activiteit op de zondag te hebben. We zijn een gemeente om onze eigen omgeving te bereiken met het Goede Nieuws van Jezus. Ieder mens heeft het recht om dit Goede Nieuws te horen zodat hij/zij een keus kunnen maken om Jezus toe te laten in hun leven en Hem te gaan volgen. Te beginnen bij de eigen omgeving en verder in binnen- en buitenland (Handelingen 1 vers 8, Romeinen 1 vers 16, 1 Petrus 2 vers 9 en 10).